Blog

Un pas més cap a la cultura accesible al Foment

En Foment Molins, tenemos la creencia firme de que la cultura debe ser accesible para todos, sin excepciones. Por eso nos llena de satisfacción compartir con vosotros un paso más hacia la materialización de esta visión: la instalación de una nueva plataforma automatizada destinada a hacer nuestra platea completamente accesible para las personas con movilidad reducida.

Innovació e inclusió, la nova plataforma per a persones amb movilitat reduida

Al Foment Molins, tenim la creença ferma que la cultura ha de ser accessible per a tothom, sense excepcions. És per això que ens omple de satisfacció compartir amb vosaltres un pas més cap a la materialització d’aquesta visió: l’instal·lació d’una nova plataforma automatitzada destinada a fer la nostra platea completament accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta innovació no només demostra el nostre compromís amb la inclusió i l’accessibilitat, sinó que també reafirma la nostra determinació de desfer les barreres físiques que impedeixen la plena participació de tots els membres de la nostra comunitat en la vida cultural.

La nova plataforma serà operativa abans de finalitzar el mes, un avanç tecnològic que permetrà a tothom gaudir de l’art i la cultura en igualtat de condicions. A Foment Molins, seguim treballant incansablement per la cultura accessible, perquè creiem fermament en el poder unificador i enriquidor de les arts.

0 comments on “Un pas més cap a la cultura accesible al Foment

Leave Comment